انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

احمد زارعان شیروانه ده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :                             

   a.zarean@iaushab.ac.ir

zarean@gmail.com

مقالات ژورنال

Zarean, A., H. Sadeghi, and E. haghshenas. 2007. Estimation of Site Response and Qs Factor in the Khorasan Seismic Network, Using Inversion Method. Journal of Seismology and Earthquake Engineering.

Printed

Zarean, A., N. Mirzaei, M. Mirzaei. 2014. Applying MPSO for Building VS Models from Microtremor Surface Wave Dispersion Curve. Journal of Seismic Exploration.

Printed

Poormirzaee, R., R. Hamidzadeh Moghadam, A. Zarean. 2014. Inversion seismic refraction data using particle swarm optimization: a case study of Tabriz, Iran. Journal of Arabian Geosciences.

Printed

R. Poormirzaee, R. Hamidzadeh Moghadam, and A. Zarean. 2015. The application of PSO to joint inversion of microtremor Rayleigh waves dispersion curves and refraction travel times. Journal of Seismic Exploration.

Printed

A. Zarean and R. Poormirzaee. 2015. Joint inversion of ReMi dispersion curves and refraction travel times using particle swarm optimization algorithm. Journal of Mining & Environment.

Printed

پورمیرزائی، راشد. حمیدزاده مقدم، رسول. و زارعان، احمد. 1395. تخمين پروفيل سرعت موج برشي با استفاده از وارو نسازي همزمان امواج ميكروترمور و شكست مرزي با استفاده از بهين هسازي الگوريتم ژنتيك چند هدفه، فیزیک زمین و فضا.

Printed

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.